செயல்பாடுகள்

செயல்பாடுகள்


 நா.விமல் தன் பள்ளி மாணவப்பருவத்திலிருந்து நகைப்பட்டறையில் பகுதிநேர ஊழியராகப் பணியாற்றி வந்துள்ளார்.
 தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணியின் பல்வேறு களப் போராட்டங்களில் இவர் கலந்துகொண்டுள்ளார்.
   திண்டுக்கல் jk instituteல் கணினி ஆரம்ப நிலை பயின்றுள்ளார்,
அப்பாேது தான்  goldenvimal@gmail.com
 வாங்கினார்,
இணைய மேடைகளில் கவிஞராக அறிமுகமாகி, பின் இணையத்தில்  பல கருத்துக்கள் , கவிதைகள் , தகவல்கள்
தந்து உயர்ந்தார்.


; Lost update :-   2019     தாெடரும்,,,         

👇🌎 Website Link's முக்கிய இணைப்புகள் 🌎👇