கல்கியின் பாென்னியின் செல்வன் <நாவல்> • பொருளடக்கம்

   • 1.1முதல் பாகம் - புது வெள்ளம்
   • 1.2இரண்டாம் பாகம் - சுழற்காற்று
   • 1.3மூன்றாம் பாகம் - கொலை வாள்
   • 1.4நான்காம் பாகம் - மணிமகுடம்
   • 1.5ஐந்தாம் பாகம் - தியாக சிகரம்
 • முதல் பாகம் - புது வெள்ளம்  இரண்டாம் பாகம் - சுழற்காற்று
 • மூன்றாம் பாகம் - கொலை வாள்
  நான்காம் பாகம் - மணிமகுடம்  ஐந்தாம் பாகம் - தியாக சிகரம்


  முடிவுரை • 👇🌎 Website Link's முக்கிய இணைப்புகள் 🌎👇