திண்டுக்கல்லிற்கு வந்து செல்லும் ரயில்நேரம் 3/7/13

 ரயில் புறப்படும் சேரும் இடம் நாள் நேரம்
    (03/07/13)
1. 16724 திருவனந்தபுரம் அனந்தபுரி எக்ஸ்பிரஸ் 00.05 00.10 சென்னை தினமும்
2. 12687 மதுரை மதுரை-டேராடூன் 00.30 00.35 டேராடூன் வியாழன்
3. 12651 மதுரை சம்பர்க்ராந்தி எக்ஸ்பிரஸ் 00.50 00.55 நிஜாமுதீன் ஞா,செவ்
4. 12641 கன்னியாகுமரி திருக்குறள் எக்ஸ்பிரஸ் 00.50 00.55 நிஜாமுதீன் வியா, சனி
5. 12690 நாகர்கோவில் நாகர்கோவில் விரைவு 00.50 00.55 சென்னை திங்கள்
6. 12633 சென்னை கன்னியாகுமரி விரை 00.40 00.45 கன்னியாகுமரி தினமும்
7. 16733 ராமேஸ்வரம் ஓகா விரைவு எக்ஸ்பிரஸ் 01.15 01.20 ஓஹா சனி
8. 16610 கோயம்புத்தூர் கோயம்புத்தூர் எக்ஸ்பிரஸ் 00.55 01.00 நாகர்கோவில் தினமும்9. 16106 திருச்செந்தூர் செந்தூர் எக்ஸ்பிரஸ் 01.12 01.17 சென்னை தினமும்
10. 16105 சென்னை செந்தூர் எக்ஸ்பிரஸ் 01.55 02.00 திருச்செந்தூர் தினமும்
11. 19568 ஓகா ஓகா எக்ஸ்பிரஸ் 02.15 02.20 தூத்துக்குடி ஞாயிறு
12. 12652 நிஜாமுதீன் சம்பர்க்ராந்தி எக்ஸ்பிரஸ் 02.15 02.20 மதுரை வியா, சனி
13. 12642 நிஜாமுதீன் திருக்குறள் எக்ஸ்பிரஸ் 02.15 02.20 கன்னியாகுமரி திங், புதன்
14. 12667 சென்னை நாகர்கோவில் விரைவு 02.15 02.20 நாகர்கோவில் வெள்ளி
15. 16609 நாகர்கோவில் நாகர்கோவில் எக்ஸ்பிரஸ் 02.25 02.30 கோயம்புத்தூர் தினமும்
16. 56706 மதுரை மதுரை பயணிகள் 02.30 02.35 விழுப்புரம் தினமும்
17. 12693 சென்னை முத்துநகர் விரைவு 02.42 02.47 தூத்துக்குடி தினமும்
18. 19567 தூத்துக்குடி ஓகா எக்ஸ்பிரஸ் 03.10 03.15 ஓகா ஞாயிறு
19. 12661 சென்னை பொதிகை எக்ஸ்பிரஸ் 03.25 03.30 செங்கோட்டை தினமும்
20. 16723 சென்னை அனந்தபுரி எக்ஸ்பிரஸ் 03.55 04.00 திருவனந்தபுரம் தினமும்
21. 16779 திருப்பதி திருப்பதி எக்ஸ்பிரஸ் 03.47 03.52 ராமேஸ்வரம் திங்,புதன்,
சனி
22. 12631 சென்னை நெல்லை அதிவிரைவு 04.05 04.10 திருநெல்வேலி தினமும்
23. 12637 சென்னை பாண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ் 04.40 04.45 மதுரை தினமும்
24. 16001 சென்னை பழநி பயணிகள் 06.00 06.05 பழநி தினமும்
25. 12689 சென்னை சென்னை சென்ட்ரல் எக்ஸ்பிரஸ் 05.02 05.07 நாகர்கோவில் தினமும்
26. 12665 ஹவுரா ஹவுரா அதிவிரைவு 05.02 05.07 கன்னியாகுமரி புதன்
27. 17615 கச்சகுடா கச்சகுடா எக்ஸ்பிரஸ் 05.02 05.07 மதுரை ஞாயிறு
28. 22205 சென்னை சென்னை தூரந்தோ 05.40 05.45 மதுரை செவ், வியா
29. 56704 திண்டுக்கல் திண்டுக்கல் பயணிகள் 06.10 06.15 திருச்சி தினமும்
30. 16732 மைசூர் மைசூர் எக்ஸ்பிரஸ் 06.10 06.15 தூத்துக்குடி தினமும்
31. 56772 திண்டுக்கல் திண்டுக்கல் பயணிகள் 06.45 06.50 பழநி தினமும்
32. 11021 தாதர் மும்பை எக்ஸ்பிரஸ் 07.00 07.05 திருநெல்வேலி வி,வெ,ஞா
33. 22623 சென்னை மதுரை அதிவிரைவு 07.25 07.30 மதுரை திங்,சனி
34. 12636 மதுரை வைகை எக்ஸ்பிரஸ் 07.42 07.47 சென்னை தினமும்
35. 56707 திண்டுக்கல் திண்டுக்கல் பயணிகள் 07.50 07.55 மதுரை தினமும்
36. 16537 பெங்களூரு பெங்களூரு எக்ஸ்பிரஸ் 07.55 08.00 நாகர்கோவில் வெள்ளி
37. 22627 திருச்சி திருவெல்வேலி இன்டர்சிட்டி 08.32 08.37 திருநெல்வேலி தினமும்
38. 56710 மதுரை மதுரை பயணிகள் 09.07 09.12 பழநி தினமும்
39. 56769 பழநி பழநி-திருச்செந்தூர் 09.07 09.12 திருசெந்தூர் தினமும்
40. 56771 பழநி திண்டுக்கல் பயணிகள் 10.40 10.45 திண்டுக்கல் தினமும்
41. 11043 லோக்மான்யாதிலக் லோக்மான்யா திலக் எக்ஸ்பிரஸ் 10.40 10.45 மதுரை சனி
42. 16352 நாகர்கோவில் மும்பை எக்ஸ்பிரஸ் 10.55 11.00 மும்பை ஞா,வியா
43. 22630 திருநெல்வேலி தாதர் எக்ஸ்பிரஸ் 11.05 11.10 தாதர் புதன்
44. 12688 டேராடூன் டேராடூன் எக்ஸ்பிரஸ் 11.10 11.15 மதுரை புதன்
45. 56826 திருநெல்வேலி ஈரோடு பாசஞ்சர் 11.15 11.20 ஈரோடு தினமும்
46. 56822 திருநெல்வேலி மயிலாடுதுறை பாசஞ்சர் 11.15 11.40 மயிலாடுதுறை தினமும்
47. 16128 குருவாயூர் குருவாயூர் எக்ஸ்பிரஸ் 12.10 12.15 சென்னை தினமும்
48. 16340 நாகர்கோவில் மும்பை விரைவு 13.05 13.10 மும்பை திங்,செ,
பு,வெ
49. 56320 கோயம்புத்தூர் கோயம்புத்தூர் பாசஞ்சர் 13.05 13.10 நாகர்கோவில் தினமும்
50. 12666 கன்னியாகுமரி ஹவுரா விரைவு 13.45 13.50 ஹவுரா சனி
51. 17616 மதுரை கச்சகுடா எக்ஸ்பிரஸ் 13.45 13.50 கச்சகுடா ஞாயிறு
52. 16788 ஜம்முதாவி ஜம்முதாவி எக்ஸ்பிரஸ் 13.20 13.25 திருநெல்வேலி வியா,ஞா
53. 56319 நாகர்கோவில் நாகர்கோவில் பாசஞ்சர் 14.25 14.30 கோயம்புத்தூர் தினமும்
54. 16734 ஓகா ஓகா எக்ஸ்பிரஸ் 14.55 15.00 ராமேஸ்வரம் வியா
55. 56774 திண்டுக்கல் திண்டுக்கல் பயணிகள் 15.15 15.20 பழநி தினமும்
56. 16127 சென்னை குருவாயூர் எக்ஸ்பிரஸ் 15.05 15.10 குருவாயூர் தினமும்
57. 56825 ஈரோடு திருநெல்வேலி பாசஞ்சர் 16.15 16.20 திருநெல்வேலி தினமும்
58. 56821 மயிலாடுதுறை திருநெல்வேலி பாசஞ்சர் 16.10 - திருநெல்வேலி தினமும்
59. 56776 திண்டுக்கல் திண்டுக்கல் பயணிகள் 16.25 16.30 பழநி தினமும்
60. 56770 திருச்செந்தூர் திருச்செந்தூர் பயணிகள் 17.40 17.45 பழநி தினமும்
61. 22628 திருநெல்வேலி இன்டர்சிட்டி எக்ஸ்பிரஸ் 17.47 17.22 திருச்சி தினமும்
62. 56709 பழநி மதுரை பாசஞ்சர் 18.30 18.35 மதுரை தினமும்
63. 16538 நாகர்கோவில் பெங்களூரு விரைவு 18.45 18.50 பெங்களூரு சனி
64. 11022 திருநெல்வேலி மும்பை எக்ஸ்பிரஸ் 18.45 18.50 தாதர் வி,வெ,ஞா
65. 11044 மதுரை லோக்மான்யா திலக் எக்ஸ்பிரஸ் 18.55 19.00 லோக்மான்யா திலக் சனி
66. 56708 மதுரை திண்டுக்கல் பாசஞ்சர் 19.40 - திண்டுக்கல் தினமும்
67. 16339 மும்பை மும்பை விரைவு 19.50 19.55 நாகர்கோவில் தி,வி,வெ,ச
68. 56775 பழநி திண்டுக்கல் பயணிகள் 20.10 - திண்டுக்கல் தினமும்
69. 16780 ராமேஸ்வரம் திருப்பதி எக்ஸ்பிரஸ் 20.07 20.12 திருப்பதி தி,வி,சனி
70. 12635 சென்னை வைகை எக்ஸ்பிரஸ் 20.00 20.05 மதுரை தினமும்
71. 16787 திருநெல்வேலி ஜம்முதாவி எக்ஸ்பிரஸ் 20.25 20.30 ஜம்முதாவி திங்,வெ
72. 56703 திருச்சி திண்டுக்கல் பாசஞ்சர் 20.55 - திண்டுக்கல் தினமும்
73. 16731 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி எக்ஸ்பிரஸ் 21.15 21.20 பெங்களூரு தினமும்
74. 16351 மும்பை மும்பை எக்ஸ்பிரஸ் 21.40 21.45 நாகர்கோவில் ஞா, புதன்
75. 12638 மதுரை பாண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ் 21.40 21.45 சென்னை தினமும்
76. 12668 நாகர்கோவில் நாகர்கோவில் எக்ஸ்பிரஸ் 22.07 22.12 சென்னை சனி
77. 22624 மதுரை மதுரை எக்ஸ்பிரஸ் 22.07 22.12 சென்னை வியா,சனி
78. 16002 பழநி சென்னை எக்ஸ்பிரஸ் 22.30 - சென்னை தினமும்
79. 12632 திருநெல்வேலி நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ் 22.25 22.30 சென்னை தினமும்
80. 56705 விழுப்புரம் மதுரை பாசஞ்சர் 22.25 22.30 மதுரை தினமும்
81. 12634 கன்னியாகுமரி கன்னியாகுமரி எக்ஸ்பிரஸ் 22.47 22.52 சென்னை தினமும்
82. 12662 செங்கோட்டை பொதிகை எக்ஸ்பிரஸ் 23.10 23.15 சென்னை தினமும்
83. 22206 மதுரை தூரந்தோ எக்ஸ்பிரஸ் 23.35 23.40 சென்னை செவ்,வியா
84. 22629 தாதர் மும்பை-தாதர் எக்ஸ்பிரஸ் 23.53 23.58 திருநெல்வேலி சனி
85. 12694 தூத்துக்குடி முத்துநகர் எக்ஸ்பிரஸ் 23.50 23.55 சென்னை தினமும்
தொடர்புக்கு: ரயில்வே ஸ்டேஷன் 0451-242 2045, 243 6072, ரயில்வே போலீஸ்: 0451-242 2023

********************************

http://app.appsgeyser.com/8456213/Blogger%20vimal

மேலும் தகவல்களுக்கு ; Please click 👇 https://goldenvimal.business.site/?m=true https://sites.google.com/site/nsvimalgolden/www-goldenvimal-com Writing by Goldenvimal ♥♥♥♥ இவன் விமல் உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள் தங்களின் பெயர் மற்றும் சரியான மின்னஞ்சல் முகவரியை பயன்படுத்தி கருத்து பதிவிட அன்புடன் வேண்டுகிறோம்.

👇🌎 Website Link's முக்கிய இணைப்புகள் 🌎👇

Top Post Ad

Below Post Ad