ஹரிவராசனம் பாடல் வரிகளும் அர்த்தங்களும்இசைஅமைப்பாளர் : ஜி.தேவராஜன்


பாடியவர்கள் : கே.ஜே.யேசுதாஸ்


பாடலாசிரியர் : கம்பன்குடிகுளத்தூர் ஸ்ரீனிவாச ஐயர்

ஹரிவராசனம் விஸ்வமோகனம்
ஹரிததீஸ்வரம் ஆராத்யபாதுகம்
அரிவிமர்தனம் நித்யநர்த்தனம்
ஹரிஹராத்மஜம் தேவமாஸ்ரயேசரணம் அய்யப்பா சுவாமிசரணம் அய்யப்பா
சரணம் அய்யப்பா சுவாமிசரணம் அய்யப்பா

சரணகீர்த்தனம் சக்தமானசம்
பரணலோலுபம் நர்த்தனாலஸம்
அருணபாஸுரம் பூதநாயகம்
ஹரிஹராத்மஜம் தேவமாஸ்ரயே

சரணம் அய்யப்பா சுவாமிசரணம் அய்யப்பா
சரணம் அய்யப்பா சுவாமிசரணம் அய்யப்பா

ப்ரணயஸத்யகம் ப்ராணநாயகம்
ப்ரணதகல்பகம் ஸுப்ரபாஞ்சிதம்
ப்ரணவமந்திரம் கீர்த்தனப்ரியம்
ஹரிஹராத்மஜம் தேவமாஸ்ரயே

சரணம் அய்யப்பா சுவாமிசரணம் அய்யப்பா
சரணம் அய்யப்பா சுவாமிசரணம் அய்யப்பா

துரகவாகனம் ஸுந்தரானனம்
வரகதாயுதம் வேதவ-வர்ணிதம்
குருக்ருபாகரம் கீர்த்தனப்ரியம்
ஹரிஹராத்மஜம் தேவமாஸ்ரயே

சரணம் அய்யப்பா சுவாமிசரணம் அய்யப்பா
சரணம் அய்யப்பா சுவாமிசரணம் அய்யப்பா

த்ரிபுவனார்சிதம் தேவதாத்மகம்
த்ரனயனப்ரபும் திவ்யதேசிகம்
த்ரிதசபூஜிதம் சிந்திதப்ப்ரதம்
ஹரிஹராத்மஜம் தேவமாஸ்ரயே

சரணம் அய்யப்பா சுவாமிசரணம் அய்யப்பா
சரணம் அய்யப்பா சுவாமிசரணம் அய்யப்பா

பவபயாவஹம் பாவகாவுகம்
புவனமோகனம் பூதிபூஷணம்
தவளவாஹனம் திவ்யவாரணம்
ஹரிஹராத்மஜம் தேவமாஸ்ரயே

சரணம் அய்யப்பா சுவாமிசரணம் அய்யப்பா
சரணம் அய்யப்பா சுவாமிசரணம் அய்யப்பா

களம்ருதஸ்மிதம் ஸுந்தரனானம்
களபகோமளம் காத்ரமோஹனம்
களபகேசரி வாஜிவாஹனம்
ஹரிஹராத்மஜம் தேவமாஸ்ரயே

சரணம் அய்யப்பா சுவாமிசரணம் அய்யப்பா
சரணம் அய்யப்பா சுவாமிசரணம் அய்யப்பா

ச்ரிதஜனப்ரியம் சிந்திதப்ரதம்
ச்ருதிவிபூஷணம் ஸாதுஜீவனம்
ச்ருதிமனோகரம் கீதலாலஸம்
ஹரிஹராத்மஜம் தேவமாஸ்ரயே

சரணம் அய்யப்பா சுவாமிசரணம் அய்யப்பா
சரணம் அய்யப்பா சுவாமிசரணம் அய்யப்பா


பொருள்


ஹரிவராசனம் விஸ்வமோகனம்
ஹரிததீஸ்வரம் ஆராத்யபாதுகம்
அரிவிமர்தனம் நித்யநர்த்தனம்
ஹரிஹராத்மஜம் தேவமாஸ்ரயேமிகச் சிறந்த சிம்மாசனத்தில்அமர்ந்திருப்பவரும், பிரபஞ்சத்தையே தன்முறுவலால் மோகிக்கச்செய்பவரும், ஹரிதம் என்னும்குதிரையில் (ஹரித: என்றால்சூரியன், அவனது தேரில் உள்ளஏழு குதிரைகளின் பெயர்ஹரிதம்)

பவனி வரும் சூரியனால்ஆராதிக்கப்படும் பாதங்களைஉடையவரும், சத்ருக்களைஅழிப்பவரும், நித்ய நர்த்தனம்புரிபவருமான ஹரி-ஹர புத்ரதேவனை சரணடைகிறேன்.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
சரணகீர்த்தனம் சக்தமானசம்
பரணலோலுபம் நர்த்தனாலஸம்
அருணபாஸுரம் பூதநாயகம்
ஹரிஹராத்மஜம் தேவமாஸ்ரயே


சரணகோஷத்தால் மகிழ்பவரும், பிரபஞ்சத்தின் இயக்கத்திற்காகநடனமாடுபவரும், உதிக்கும்சூரியனொத்தஒளிமயமானவரும், பூதநாயகனுமாகிய ஹரி-ஹர புத்ரதேவனை சரணடைகிறேன்.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ப்ரணயஸத்யகம் ப்ராணநாயகம்
ப்ரணதகல்பகம் ஸுப்ரபாஞ்சிதம்
ப்ரணவமந்திரம் கீர்த்தனப்ரியம்
ஹரிஹராத்மஜம் தேவமாஸ்ரயே


உலகின் உண்மைப்பொருளாகவும், உலகஉயிர்களுக்கு நாயகனாகவும்

தன்னை சரணடைந்தவர்க்குஎல்லாவளமும் அளிப்பவரும், ஓங்கார மந்த்ரமாய் இருப்பவரும், இசையில் ப்ரியம்/நாட்டம்உடையவருமான ஹரி-ஹர புத்ரதேவனை சரணடைகிறேன்.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
துரகவாகனம் ஸுந்தரானனம்
வரகதாயுதம் வேதவ-வர்ணிதம்
குருக்ருபாகரம் கீர்த்தனப்ரியம்
ஹரிஹராத்மஜம் தேவமாஸ்ரயே


குதிரை வானரும், அழகியமுகமுடையவரும், கதாயுதம்ஏந்தியவரும்,

தேவர்களால்வர்ணிக்கப்படுபவரும், குருவைப்போல ப்ரியம் உள்ளவரும், கீர்த்தனங்களில்ப்ரியமுடையவருமான ஹரி-ஹரபுத்ர தேவனை சரணடைகிறேன்.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
த்ரிபுவனார்சிதம் தேவதாத்மகம்
த்ரனயனப்ரபும் திவ்யதேசிகம்
த்ரிதசபூஜிதம் சிந்திதப்ப்ரதம்
ஹரிஹராத்மஜம் தேவமாஸ்ரயே


மூன்றுலகிலும்அர்ச்சிக்கப்படுபவரும், எல்லாதெய்வங்களின் அம்சமாகவிளங்குபவரும், மூன்றுகண்களை உடையவரும், சிறந்தகுருவாக விளங்குபவரும், வேண்டுவதை அளிப்பவருமானஹரி-ஹர புத்ர தேவனைசரணடைகிறேன்.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
பவபயாவஹம் பாவகாவுகம்
புவனமோகனம் பூதிபூஷணம்
தவளவாஹனம் திவ்யவாரணம்
ஹரிஹராத்மஜம் தேவமாஸ்ரயே


சம்சார பயத்தை போக்குபவரும், பக்தருக்கருள்வதில் தந்தைபோலும், உலகத்தை தன்மாயையால் மயக்குபவரும், விபூதி தரித்தவரும், வெள்ளையானையை வாகனமாககொண்டவருமான ஹரி-ஹரபுத்ர தேவனை சரணடைகிறேன்.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
களம்ருதஸ்மிதம் ஸுந்தரனானம்
களபகோமளம் காத்ரமோஹனம்
களபகேசரி வாஜிவாஹனம்
ஹரிஹராத்மஜம் தேவமாஸ்ரயே


மதுரமான, மிருதுவானபுன்முறுவல் உடையவரும், சுந்தரமுகமுடையவரும், இளமையும், மென்மையும் உடையவரும், மயங்க வைக்கும் உடலமைப்புக்கொண்டவரும், யானை, சிங்கம், குதிரை போன்ற்வற்றைவாகனமாக கொண்ட

ஹரி-ஹர புத்ர தேவனைசரணடைகிறேன்.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ச்ரிதஜனப்ரியம் சிந்திதப்ரதம்
ச்ருதிவிபூஷணம் ஸாதுஜீவனம்
ச்ருதிமனோகரம் கீதலாலஸம்
ஹரிஹராத்மஜம் தேவமாஸ்ரயே

சரணடைந்தவர்களிடத்துஅன்புடையவரும், நினைத்ததைஉடனே அளிப்பவரும், வேதங்களை ஆபரணமாகஅணிந்தவரும், ஸாதுக்களிடத்து

வசிப்பவரும், வேதகோஷங்களில்மகிழ்பவரும், கீதங்களில்லயிப்பவருமான
ஹரி-ஹர புத்ர தேவனைசரணடைகிறேன்.


 சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா
மேலும் தகவல்களுக்கு ; Please click 👇 https://goldenvimal.business.site/?m=true https://sites.google.com/site/nsvimalgolden/www-goldenvimal-com Writing by Goldenvimal ♥♥♥♥ இவன் விமல் உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள் தங்களின் பெயர் மற்றும் சரியான மின்னஞ்சல் முகவரியை பயன்படுத்தி கருத்து பதிவிட அன்புடன் வேண்டுகிறோம்.

👇🌎 Website Link's முக்கிய இணைப்புகள் 🌎👇

Top Post Ad

Below Post Ad